Available courses

The course will help participants learn how to best and very effectively communicate what they expect to happen and who should be involved in that process. Planning their steps towards the final destination is very important as are the ways how and when to group, divide, borrow other people’s skills and advance in the right direction.

Ovaj modul je posvećen rodnoj proceni uticaja budžeta (GIA). Materijali za učenje su dizajnirani da upoznaju čitaoce i učesnike kursa sa gender “mainstreaming-om” kao strategijom i rodnom procenom uticaja kao instrumentom u okviru rodnoj  “mainstreaming-a”, posebno fokusiranim na procene budžeta. 

Klimatske promene utiču na žene i devojčice, muškarce i dečake u svakom društvu različito zbog socio-ekonomske klase i drugih intersekcionalnih demografskih karakteristika kao što su starost i lokacija. ito zbog socio-ekonomske klase i drugih intersekcionalnih demografskih karakteristika kao što su starost i lokacija. Unapređenje rodne ravnopravnosti  u kontekstu klimatske krize  i smanjenja rizika od katastrofa jedan je od najvećih globalnih izazova 21. vekaPitanja klimatskih promena i održivosti imala su i nastaviće imati ozbiljne i dugotrajne uticaje na naše okruženje, ekonomski i socijalni razvoj. 

Modul je dizajniran da pomogne polaznicima kursa da shvate koncept isplativosti kao alata za proračun za analizu rodnog budžeta krajnjih korisnika i uticaj na njih. Ovaj modul pokriva niz tema, uključujući važnost načina na koji krajnjem korisniku treba odrediti uticaj, odnosno nameru u odnosu na postignutu.

Kurs je rezultat projekta Mreža za nadzor rodnog budžetiranja, faza II, i namijenjen je polaznicima/ama iz organizacija civilnog društva (OCD) koje su zainteresovane za rodno odgovorno budžetiranje. Fokusiran je na rodnu analizu budžeta kao ključnog alata za rodno odgovorno budžetiranje (ROB) i pruža uvod u ROB kao alat za gender mainstreaming.

Dobrodošli na online trening o rodno odgovornom budžetiranju (ROB). Trening je prvenstveno namijenjen predstavnicima/cama organizacija civilnog društva koji/e žele unaprijediti svoje kapacitete u ovom području i koristiti ROB u svom radu na praćenju javnih politika i javnih financija. No, trening je otvoren za sve zainteresirane pojedince – naučnike/ice, državne službenika/ice, aktiviste/kinje koji/e su dobrodošli/e da se pridruže.

Obuka je također svojevrsna 'inicijacija' u Gender Budget Watchdog Network, pa Vam također želimo dobrodošlicu u našu Mrežu!

Acest modul este dedicat evaluării impactului bugetar în funcție de gen (GIA). Materialele de învățare sunt concepute pentru a familiariza cititorii și participanții la curs cu integrarea dimensiunii de gen ca strategie și cu evaluarea impactului de gen ca instrument în cadrul integrării dimensiunii de gen, axată în special pe evaluările bugetare. 

Schimbările climatice afectează diferit femeile și fetele, bărbații și băieții din diverse societăți, în funcție de clasa socio-economică și alte caracteristici demografice intersecționale, precum vârsta și locația. Promovarea egalității de gen în contextul crizei climatice și al gestionării riscului de dezastre reprezintă una dintre cele mai mari provocări globale ale secolului XXI. Problemele legate de schimbările climatice și de durabilitate au avut și vor continua să aibă un impact profund și de lungă durată asupra mediului și dezvoltării economice și sociale.

Modulul este conceput pentru a ajuta participanții la curs să înțeleagă conceptul de eficiență a costurilor ca instrument de calcul pentru analiza utilizatorilor finali ai bugetului de gen și impactul asupra acestora. Acest modul acoperă o serie de subiecte, inclusiv importanța modului de determinare a impactului asupra utilizatorului final, adică intenția față de ceea ce s-a realizat.

Cursul este rezultatul proiectului Rețeaua de Monitorizare a Bugetului de Gen, faza a II-a, și este destinat participanților din organizațiile societății civile (OSC-uri) interesate de bugetarea sensibilă la gen. Este axat pe analiza bugetului de gen ca instrument cheie pentru bugetarea sensibilă la gen (BSG) și oferă o introducere în BSG ca instrument de integrare a perspectivei de gen.

Bun venit la cursul de formare online privind bugetarea sensibilă la gen (BSG). Formarea este destinată în primul rând reprezentanților organizațiilor societății civile care doresc să-și îmbunătățească capacitățile în acest domeniu și să crească utilizarea BSG în activitatea lor de monitorizare a politicilor publice și a finanțelor publice. Instruirea este deschisă tuturor persoanelor interesate – practicieni, savanți, funcționari publici, activiști care sunt bineveniți să se alăture.

Instruirea este, de asemenea, un fel de „inițiere” în GBWN, așa că vă urăm bun venit și în rețeaua noastră!

Ky modul i dedikohet Vlerësimit të Ndikimit të Buxhetit Gjinor (VNGJ). Materialet mësimore janë krijuar për t'i njohur lexuesit dhe pjesëmarrësit e kursit me integrimin gjinor si strategji dhe vlerësimin e ndikimit gjinor si një mjet në kuadër të integrimit gjinor, i fokusuar veçanërisht në vlerësimet e buxhetit. 

Ndryshimet klimatike ndikojnë ndryshe tek gratë dhe vajzat, burrat dhe djemtë në çdo shoqëri për shkak të klasës socio-ekonomike dhe karakteristikave të tjera demografike ndërsektoriale, si mosha dhe vendndodhja. Avancimi i barazisë gjinore  në kontekstin e krizës klimatike  dhe reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitë është një nga sfidat më të mëdha globale të shekullit të 21-të. Çështjet e ndryshimeve klimatike dhe qëndrueshmërisë kanë pasur dhe do të vazhdojnë të kenë ndikim të rëndë dhe afatgjatë në mjedisin dhe zhvillimin tonë ekonomik dhe social.

Moduli është hartuar për t’i ndihmuar pjesëmarrësit në kurs të kuptojnë konceptin e kosto-efektivitetit si një mjet llogaritjeje për analizën e përdoruesit përfundimtar në buxhetimin gjinor dhe impaktin mbi ta. Ky modul mbulon disa tema, përfshirë mënyrën e përcaktimit të përdoruesit përfundimtar, impaktin, pra krahasimin mes qëllimit dhe rezultatit.

Kursi është rezultat i projektit Rrjeti i Mbikëqyrjes së Buxhetit Gjinor, faza II, dhe është i dedikuar për pjesëmarrësit nga organizatat e shoqërisë civile (OSHC) që janë të interesuara për buxhetim të përgjigjshëm gjinor. Ai fokusohet në analizën e buxhetit gjinor si mjeti kryesor për buxhetimin me përgjigjësi gjinore (BPGJ) dhe ofron hyrje në BPGJ si një mjet për integrimin gjinor.

Mirësevini në trajnimin online mbi buxhetimin e përgjigjshëm gjinor (BPGJ). Trajnimi është i dedikuar kryesisht për përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile që dëshirojnë të përmirësojnë kapacitetet e tyre në këtë fushë dhe të rrisin përdorimin e BPGJ-së në punën e tyre në monitorimin e politikave dhe financave publike. Megjithatë trajnimi është i hapur edhe për të gjithë ata individë të interesuar – praktikantë, studiues, nëpunës civilë, aktivistë të cilët dëshirojnë të zhvillojnë njohuritë rreth kësaj fushe.

Trajnimi është gjithashtu një lloj 'nxitje' në RrMBGj kështu që ne ju mirëpresim edhe në rrjetin tonë!

This module is dedicated to Gender Budget Impact Assessment (GIA). The learning materials are designed to acquaint readers and course participants with gender mainstreaming as a strategy, and gender impact assessment as a tool within gender mainstreaming, specifically focused on budget assessments. 

Климатските промени различно влијаат врз жените и девојчињата, мажите и момчињата во секое општество поради социо-економската класа и другите меѓусекциски демографски карактеристики како што се возраста и локацијата. Унапредувањето на родовата еднаквост во контекст на климатската криза и намалувањето на ризикот од катастрофи е еден од најголемите глобални предизвици на 21 век. Прашањата за климатските промени и одржливоста имаа и ќе продолжат да имаат сериозни и трајни влијанија врз нашата животна средина, економскиот и социјалниот развој. 

Модулот е дизајниран да им помогне на учесниците на курсот да го разберат концептот на економичност како пресметковна алатка за анализа на родовиот буџет на крајните корисници и влијанието врз нив. Овој модул опфаќа опсег на теми, вклучувајќи ја важноста како да се одреди влијанието на крајниот корисник, т.е. намерата наспроти постигнатото.

Курсот е резултат на проектот Мрежа на родово одгворно буџетирање, фаза II, и е наменет за учесници од граѓанските организации (ГО) кои се заинтересирани за родово одговорно буџетирање. Тој е фокусиран на родовата буџетска анализа како клучна алатка за родово одговорно буџетирање (РОБ) и обезбедува вовед во РОБ како алатка за вклучување на родовата перспектива.

Добредојдовте на онлајн обуката за родово одговорно буџетирање (РОБ). Обуката е наменета пред се за претставниците на граѓанските организации кои сакаат да ги подобрат своите капацитети во оваа област и да ја зголемат употребата на РОБ во нивната работа во следењето на јавните политики и јавните финансии. Но, обуката е отворена за сите заинтересирани лица – практичари, научници, државни службеници, активисти кои се многу добредојдени да се приклучат.

This module is dedicated to Gender Budget Impact Assessment (GIA). The learning materials are designed to acquaint readers and course participants with gender mainstreaming as a strategy, and gender impact assessment as a tool within gender mainstreaming, specifically focused on budget assessments. 

Climate change impacts women and girls, men and boys in each society differently due to socio-economic class and other intersectional demographic characteristics such as age and location.  Advancing gender equality in the context of the climate crisis and disaster risk reduction is one of the greatest global challenges of the 21st century. The issues of climate change and sustainability have had and will continue to have, severe and lasting impacts on our environment, economic and social development.

Course is designed to help course participants to understand the concept of cost effectiveness as calculation tool for gender budget end user analysis and impact on them. This Module covers range of topics, including the importance of how to determining the end user the impact i.e. intention versus achieved.

The Course is the result of the project Gender Budget Watchdog Network, phase II, and is intended for participants from the civil society organizations (CSOs) that interested in gender responsive budgeting. It is focused on gender budget analysis as the key tool for Gender responsible budgeting (GRB) and provides introduction in GRB as a gender mainstreaming tool.

Welcome to the online training on gender-responsive budgeting (GRB). The training is intended primarily for the representatives of civil society organizations that want to improve their capacities in this area and to increase the use of GRB in their work in monitoring public policies and public finance. But, the training is open for all interested individuals – practitioners, scholars, civil servants, activists who are very welcome to join.

Training is also a kind of ‘initiation’ in GBWN so we also welcome you to our network as well!

Course is designed to help course participants to understand the concept of cost effectiveness as calculation tool for gender budget end user analysis and impact on them. This Module covers range of topics, including the importance of how to determining the end user the impact i.e. intention versus achieved.